Jedná se o volný překlad a zpracování textů knih, zejména Pieere Ramaua a Kelloma Tomlinsna. Nejedná se tedy o doslovný překlad. Texty jsou čerpány z těchto zdrojů.

.

Demi coupé

Pirouetts

Coupé

Ballances

Pas grave (courantový krok)

Sissonne step

Pas de bourée a fleuret

Rigaudon

Menuetový krok

Contretems

.

Pas Grave - Courant step - March - Tems de Courante

Dle Rameaua [1]

Z knihy o krocích

Rameau zmiňuje 3 varianty, jak může pas grave začínat.

a) Ze čtvrté pozice pravou nohou. Levá noha je vepředu. Váha těla na levé noze. Pravá noha vzadu ve čtvrté pozici s patou zvedlou od země, připravená k pohybu. Z tohoto poklesni „openig“ (otvíraje) pravé chodidlo. Když se zvedneš s koleny propnutými, sklouzni pravé chodidlo dopředu do čtvrté pozice, váha těla jde zcela na tuto pravou nohu.

Jak pravé chodidlo klouže dopředu, levé koleno mu dává prostor a pata se zvedá, což lehce hodí váhu těla na pravou nohu. V ten samý čas se pozvedneš na špičkách a poté dej na zem patu, což zakončí celý krok.

b) Z první pozice. Váha těla na jedné noze, zadní noha následuje a dostává se k té první do první pozice, z které následuje pokles a pozvednutí v ten samý čas. Bez toho, aby se chodidlo pohlo dříve, než jsou nohy dobře proplé. Potom polož na zem patu nohy, na které si se zvedal, na zem a její koleno ti dává prostor, když kloužeš nohou, jež byla ve vzduchu, do čtvrté pozice, celé chodidlo je na zemi. Pak se pozvedni na špičkách a nakonec stoupni na celé chodidlo.

c) Do strany. Často se dělá po boureé „dopředu – dozadu“, které končí ve třetí pozici. Pokles na obou nohou a při vznosu klouže noha do strany do druhé pozice.

 

Z knihy o rukou

Připomíná, že Courantový krok se dělá tak, že je pokles a povznesení dříve než pohneš nohou dopředu. Pohyb rukou popíše pomocí čtyř obrázků. Obrázky a jsou převzaty z [1],obrázky b jsou převzaty z [7].

 

                          

          Obr. 1a               .   ...         .. Obr. 2a           ...    .                           ... ....  .         Obr. 4a

          

           Obr. 1b             .   ..     ...       Obr. 2b          . ...      .      Obr. 3b        .  ...  .              Obr. 4b

 

 K obrázkům výše (pozn. čísla v závorce ukazují čísla na obrázku - u nohou a rukou) dle Rameaua [1]:

1. Obrázek 1 ukazuje - Váha těla je na pravém chodidle, čtvrtá pozice (1), levá pata nad zemí (3), špička na zemi, levá ruka (4) v opozici ku pravé noze. Pravá paže (5) natažena, ruka vně (6), zápěstí formuje půlkruh (7). Ku provedení tohoto kroku musí být levé chodidlo přitaženo ku pravé, přičemž levá paže jde ze zhora dolů, jak reprezentují slova The Turn of the Elbow from above downwards/ rond du Coude de hautenbas, což vytvoří půlkruh. A pohyb pravého zápěstí je reprezentován slovy The Turn of the Wrist/ Rond du poignet.

2. Druhý obrázek ukazuje, jak hluboko by měl tanečník poklesnout. Váha těla na pravé noze (2), levá noha nad zemí (3), obě paty blízko sebe. Obě paže vtočeny dolů (4), ve stejné výši.

3. Třetí obrázek ukazuje jak se pozvednout po poklesu (což se může nazvat Equilibrium). Váha těla na špičce pravého chodidla (3), levá noha propnutá, stejně tak jako pravá, s chodidlem nad zemí (4) a ruce otevřené (5).

4. Čtvrtý je navržen tak, aby ukázal opozici pravé ruky k levé noze, klouzající dopředu do čtvrté pozice. Krok a pohyb paží končí dohromady. Pravá paže (6) je v opozici k levému chodidlu (7), které je umístěno vepředu, levá paže (8) natažená a trochu stáhnutá dozadu, stejně tak jako rameno, což tvoří správnou opozici.

 

Dle Tomlinsona [2]

.

Noha, kterou chci Pasgrave provést, jest bez váhy za stojnou nohou ve třetí pozici. Její kotník se dotýká paty stojné nohy (obr. 5). Poté je pokles a pozvednutí, ale místo toho, aby se noha pohla dopředu (např. jako v Half coupee), tak se pozvednete a dáte (pointnete) špičku nohy do strany (obr. 6) asi na vzdálenost půl délky normálního  kroku. Poté se tato noha pohybuje pomalu dopředu, tlačíc na podlahu, na délku kroku v tanci (obr. 7), a toto tlačení špičkou či nártem se nazývá Slide

Rozepsáno na tři doby. Na první dobu: pozvednutí a unožení. Na druhou dobu krok a slide Na třetí dobu: přenesení váhy a zakončení ve třetí pozici (obr. 8). Na rozdíl od Rameaua, kde obrázky patří jen k danému popisu, Tomlinson se na konkrétní obrázek odkazuje z několika popisů různých krokových variací, proto je nutné nevnímat obrázky jako pevné - např. obrázek 6 je platný jak pro vzdálenost úměrnou poloviční délce kroku při tanci, tak délce kroku při tanci.

 

      

              Obr. 5 .....     .     .    ..      ..  Obr. 6                    .  ...       Obr. 7    .    ......               Obr. 8

  

Další prameny, rytmizace a zápis v Beuchamp-Feuilletově notaci

.

Zápis Temps de Courantse skládá z jednoho kroku na kterém jsou zobrazeny tři značky. Na začátku kroku je pokles (značka pro pokles) a pozvednutí (značka pro pozvednutí) a v půli kroku je to symbol skluzu. Přehled různých prostorových variací Pass de Courant [3] je uveden na obr. 9. Ukázka změn zápisu navržených Rameauem [4] je na obr. 10 (1 - přímo vpřed, 2 - vpřed s natočením o 90 stupňů). Rameau zde i stručně popisuje Temps de Courant: Courantový krok pravou nohou. Váha jest na levé noze, pak následují dvě akce - pokles a pozvednutí. Pravá noha opustí zem, aby se mohla přiblížit k pravé a následně projít okolo ní se skluzem špičky. 

Pravá noha dělá také pokles a pozvednutí což je znázorněno pomocí čáry spojující obě značky pro chodidla, která jsou bílá pro zdůraznění toho, že jde o pomalý pohyb a měl by se používat jako bílá nota v hudbě. Zakresleno na obr. 11. K Recueil de dances z roku 1704 [5] přiložil Feuillet stať o „Času, kadenci a taktu“. John Weawer tuto stať přeložil a nechal ji vydat pod názvem A small treatise of Time and Cadense in dancing [6 ]. Rytmizace kroků je zřejmá z následujících obrázků 11a, 11b pro dvojdobý rytmus a 12 pro trojdobý rytmus. 

 

   Obr. 9 - Ukázka různých prostorových Pass de Courant[3]

.

Obr. 10. Ukázka starého a nového (dle Rameaua) notačního zápisu Temps de Courante [4]

.

                                   

Obr. 11. a,b,c. Rytmizace kroku pro dvojdobý rytmus – a,b; trojdobý rytmus c.

 

 

 

Krok Bourée a Fleuret

dle Rameaua a dle Tomlinsna

.

.

Pass de bourée dle Rameaua [Essex]

Pozn.: K popisu kroku je přidán i popis z kapitoly o rukou.

Bourée se skládá ze dvou vznosů, tj. půl-coupee, krok na špičce a půl-skok, což je ten druhý vznos. Půl-skok je náročný na práci nártu, speciálně pro ženy, proto bývá někdy nahrazen Fleretem.

 

Obr. 1 Krok bouree v provedení se skokem (značka pro půl skok se v Beachamp-Feuielletovi notaci nevyskytuje, objevuje se až v úpravách navržených Rameauem) v posledním kroku. Převzato z [Pemberton] – An Ecchoe by Mr. Groscort, choreografie pro tři ženy, list 2.

Fleuret tvoří také tři kroky, ale jen jeden vznos, tj. půl coupee a dva kroky na špičkách.

Provedení (vpřed)

Jsme ve čtvrté pozici, levá noha vepředu. Přitáhneme pravou nohu do první pozice, bez dotýkání se země, poté poklesneme rovnoměrně na obou nohou, dávaje pozor, abychom nešli pravou nohou dopředu do čtvrté pozice, dříve než jsme poklesly, a v ten samý čas (doba??) se zvedneme na špičkách. Následují dva kroky na špičkách. Při posledním kroku pokládáme patu na zem.

Ruce: Pravá ruku, která je k opozici ku levé noze, během poklesu by se měla propnout („extend“) pravá paže a levá paže se točí spodem. Levá paže by se měla dostat do pokrčení, do opozice k pravé noze, když se tato pohybuje dopředu, aby se na ní mohlo pozvednout tělo, což tvoří opozici levé paže ku pravé noze. V následujících dvou krokách se už ruce nemění.

Vzad, ruce: Při půl-coupee vzad pravou nohou se pravá ruka zvedá na kontrast k levé noze, která zůstala vepředu. 


                                           

 Obr. 2. Krok bourée vpřed (vlevo) a vzad (vpravo). Převzato z  [Weaver 1].

.

Vpřed a vzad (do leva s pravou nohou) /bourée do strany/

Jsme v první pozici, poklesneme na levé noze otvíraje kolena. V poklesu překřížíme pravou nohu dopředu do páté pozice a pozvedneme se na ní. Poté dáme levou nohu do strany do druhé pozice a nakonec pravou nohou do páté pozice vzad.

Ruce: Když křížíš pravou nohu (vpřed) levá ruka jde do opozice a pravá je propnutá. V druhém kroku, který je do strany do druhé pozice se levá ruka otvírá („open“) a když táhneš pravou nohu dozadu, pravá paže se krčí do opozice k levé noze, která je vepředu. Což tvoří dvě opozice, ale někdy, z následujících kroků, se nedělají obě, ale krčí se obě ruce.

Obr. 3 Krok bourée do strany, křížíce nejprve vpřed a následně vzad.  Převzato z drobnými úpravami (původně ze čtvrté pozice) z  [Weaver].

Vzad a vpřed: Stejně jako předchozí, jen křížíme dozadu a pak dopředu.

Obr. 4 Krok bourée do strany, křížíce nejprve vzad a následně vpřed.  Převzato z drobnými úpravami (původně ze čtvrté pozice) z  [Weaver].

Bourée v točení, ruce: stejný postup jako „vpřed a vzad“.

 

Do strany „shading“ rameny

Váha těla na levé noze, poklesneme na ní, majíce pravou nohu ve vzduchu a blízko k levé. Pravou nohu pak dáme do strany pozvedaje se na špičkách, táhnouce pravé rameno dozadu, levá noha okamžitě následuje pravou s krokem za levou nohu do třetí pozice s koleny propnutými a na špičkách. Pro třetí krok sklouzneme pravou nohou dopředu do čtvrté pozice a dáme patu na zem, což ukončuje krok. Toto bouree je použito např. na konci „La Bretagne“ [Rameua 2, Weaver 2 – zde obr. 6, Recueil 1705 - Kazárová str. 210].

Ruce:  Tento krok se vyskytuje v tancích jako k „The Louvre“ [Ramenu 2 (Aimable vainnquer), Weaver 2], „The Bretagne“ [viz. víše], „The new Forlana“ [???]. Levá noha je vepředu, pravá ruka v opozici, uděláš své půl-coupee klesaje na levé noze a pozvedneš se na pravé, v ten čas ti propínající se pravá paže dává svobodu k natočení těla („shading“) nebo natočení trochu do strany a levá noha je umístěna dozadu, čekej na obou špičkách, po té sklouzni pravou nohou do předu do čtvrté pozice. Zároveň se levá ruka krčí a také pohybuje dopředu v opozici ku pravé noze.

 Obr. 5 Krok bourée  - 1st open sideways, 3d inclosed. behind, 3d forwards, převzato z  [Weaver 1].

Obr. 6 Krok bouée „shading“ rameny použitý v tanci The Louvre – poslední list, převzato z  [Weaver 2].

Obr. 7 Krok bourée požívaný dle [Tomlinsona] v menuetu, list O, tabulka 3, krok číslo osm.

.

Otevřené bourée /Pas de bourée en présence/

Jsme v první pozici, pravá noha ve vzduchu, poklesneme na levé, ukročíme do druhé pozice a pozvedneme se na ní. Zvedaje se na pravé levá noha následuje do první pozice, zatímco pravá noha je celým chodidlem na zemi. Poté se ukročí levou nohou do druhé pozice, pokládaje nejprve patu na zem a když je váha těla na této noze pozvednu se na špičkách, což přitáhne pravou nohu, která klouže do zadu za levou do třetí pozice. Když chceš dělat další z levou nohou, musíš položit pravou patu na zem a poklesnout na pravé noze a ukročit levou nohou tím samým způsobem.

Ruce (na místě a k publiku): Při půl-copée do druhé pozice jsou obě paže otevřené. Tento krok je na svém počátku otevřený a tedy není ozdoben pohybem paží. Např. Udělej půl-coupée pravou nohou do strany do druhé pozice a jak jsou obě ruce otevřené, pokrč obě zápěstí dělaje celý kruh ze shora dolů, říká celý kruh, protože obě ruce se vrátí do původní pozice. Během toho, jak pravá noha jde dozadu do třetí pozice pokrčujíce pravou ruku k opozici ku levé noze.

 Obr. 7 Otevřené bourée, zápis při dráze tance do strany, převzato z  [Weaver 1].

 Obr. 8 Otevřené bourée, zápis při dráze tance vpřed, převzato z  [Weaver 1].

 

Otevřené bourée s úderem /Pas de bourée en présence battu/

Váha těla na levé noze, poklesnu na ní a během vznosu pravá noha, která je ve vzduchu, dělá úder na nártu a v ten samý čas ukročí do druhé pozice pozice, pozvedaje se na ní. Když se na ní zvedáš (pravá noha), levá noha následuje do 1.pozice, zatímco pravá noha zůstává úplně na zemi. Potom ukroč levou nohou do 2.pozice pokládajíc prvně patu na zem a když je tělo na této noze, zvedni se na špičce (lévé nohy), což přináší (vyvolává) nadzvednutí pravé nohy, která klouže za levou nohou do 3.pozice, což uzavírá tento krok.

Obr. 8 Bouree - 1st beat sideways, 2d open & the 3d. inclosed: behind. , převzato z  [Weaver 1].  Asi není nejlepší příklad, mám dojem, že lepší by byl nějaký obrázek začínající v nějaké zavřené pozici, z které by se dalo jednoznačně otevřít.

 

Uzavřené bourée /Pas de bourée emboité/

Půl-coupee se musí udělat dozadu do čtvrté pozice, druhý krok rychle následuje do třetí (dozadu). V této pozici chvilku vydržte, nohy jsou proplé a na špičkách. Poté přední noha sklouzne do čtvrté pozice, kterýžto pohyb („movement“) je dělán tak, že koleno zadní nohy dává prostor a jeho propnutím se tělo přenese na přední nohu.

 

Ruce (nezavřené bourée):  Zde jsou potřeba dvě opozice. První na začátku při dělání půl-coupee a druhá při posledním kroku. Např. začnu krokem pravou nohou dozadu do čtvrté pozice, na což se provádí opozice pravou rukou. Ale neměl bych být zvedlí na pravé noze dříve než levá noha zakročí dozadu do třetí pozice. V této pozici chvilku počkej na špičkách obou nohou s nohami propnutými beze změny paží. Když kloužeš pravou nohou dopředu, pravá paže se propíná vzad „shading“ rameny a levá paže se krčí v opozici k pravé noze. 

Obr. 8 Bouree - 1st backwards 3rd forwards. , převzato z  [Weaver 1].

 

Rychlé bourée nebo bourée čtyř kroků či dvojité bourée

Uděláme půl-coupée, dva kroky na špičkách a půl-skok. Dá se říci, že je to jako fleret a půl-skok.

Ruce: Dělá se buď dopředu nebo do strany. Zde je pouze jedna opozice.

Do předu: na první krok se provede opozice ku kročné noze, na poslední, což je půl-skok se se propne, takže obě paže jsou otevřené.

Do strany: Jestliže děláš půl-coupée s pravou nohou křížíce ji před levou, levá paže jde do opozice a propíná se na druhý a třetí krok. Když táhneš levou nohu dozadu (třetí krok) a v pádu na levou během čtvrtého kroku, což je druh „falling step“ se obě paže, kterou jsou propnuty, spadnou a pozvednou se znovu.

 

Tanec bourée pochází z Auvergne.

Existuje ještě jiný krok nazývaný Fleuret (asi jiný než mluvil na začátku) a je prováděn dvěma způsoby. Ale jelikož se s ním nesetkal v žádném plesovém tanci, tak jeho popis nechá do druhé knihy, která se měla zabývat divadelními kroky (bohužel nevyšla).

 

Literatura:

Essex: J. Essex, 1725: The Dancing-Master ,(překlad [Rameau 1]) -  http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html

Rameau 1: Pieere Ramenu, 1725: Le maître a danser , http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html

Rameau 2: Abbreé de la nouvelle Metohode, 1725? (LMC [c1728]-Ram; FL/1728.1 ). www.

Weaver 1: John Weaver, 1706:  Orchesography; or, The art of dancing, první vydání, (překlad [Feuillet]). www.

Weaver 2: John Weaver, 1715?:  Orchesography; or, The art of dancing, druhé vydání, (překlad [Feuillet]). www.

Pemberton: E. Pemberton, 1711: An essay for the further improvement of dancing, (LMC 1711-Pem, FL1711.1). www.

Recueil 1705: IIIe Recueil de dances de bal pour l´année 1705 – Riagudon z La Bretagne: Helena Kazárová, 2005: Barokní taneční formy.

Tomlinson: Kellom Tomlinson, 1735 (1724): The Art of Dancing, http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html

 

 

 

 

Pas de bourée dle Tomlinsona

.

Krok Bourée se skládá ze tří rovných kroků, krom prvního, který začíná vznosem, a je prováděn stejně jako půl-coupé, tj. pokles na začátku kroku a pozvednutí během nebo před koncem kroku. Pozvednutí ve vznosu dodržuje „Cadence and Time“ (včastnost, být na první dobu nahoře). Pokud je bouree prováděno na tři doby, tak každý krok odpovídá jedné době. Krok bourée můžeme provádět různými způsoby jako: dopředu (obr. 1.1), dozadu (obr. 1.2), do strany křížíce vpřed (obr.1.3), vzad (obr. 1.4), vpřed  a vzad (obr. 1.5), vzad a vpřed (obr. 1.6), viz obr. 1.

Obr. 1. Tabulka 3 z listu E.

Poznámky:

F – dopředu

B – dozadu

S – do strany

T.B. dvakrát vzad.

 

Bourée stranou křížíce vpřed

Váha na pravé noze, levá ve vzduchu (obr. 2.1). Následuje vznos a krok doprava křížíce před pravou nohou (obr. 2.2.a,b), obličej je pořád vpřed, pak ta levá noha převezme váhu těla (obr. 2.3). Druhý krok je pravou, která ukročuje stejným způsobem (obr. 2.4) a třetí poslední krok, který je levou, se kříží vpřed jako první (obr. 2.5), ale bez movementu (obr.2.3). (Viz také obr. 1 krok č.3 na pravé straně)

           2.1.

 

2.2a                              2.2b

2.3.

2.4.

2.5.

 

Bourée stranou křížíce vzad

Liší se od toho předešlého tím, že zatímco to první bylo vpřed, toto je vzad, takže: Váha je jako předtím (obr. 2.1). Levá místo toho aby udělala vznos a křížila vpřed, kříží nyní vzad. Druhý krok je stejný. A třetí místo toho aby šel dopředu kříží vzad.

.

Bourée stranou křížíce vpřed a vzad

První krok se kříží vpřed, druhý je do strany a třetí kříží vzad.

.

Bourée stranou vzad a vpřed

První krok se kříží vzad, druhý je do strany a třetí se kříží vpřed.

 

.

Bourée dvakrát vzad

Udělej vznos kročeje vzad pravou nohou (obr. 3.1) do třetí pozice nezavřené (?) za levou na které je váha, a uvolňujíce ji (obr. 3.2). Dále je proveden druhý krok z bourée – přímí krok vzad, přenášeje váhu nezavřeně ve třetí pozici za pravou nohou (obr. 3.3) a nakonec přímí krok vpřed (obr. 3.4).

 

                        3.1.                           3.2.                                3.3.                                  3.4.

Pozn. Zatímco půl coupée  mění váhu během každého jednotlivého kroku, stejně jako chůze, Bourée nebo Fleret ji mění na konci každého třetího kroku.

 

Bourée dvou vznosů

Také tři kroky, ale dva vznosy, ten druhý je dělán na poslední krok. Tento krok se dá rozdělit na coupée a půl coupée. Není to ovšem to samé v provedení. Jak coupée tak půl coupée vyjdou oba na celý takt, ale teď musí být oba provedeny do jednoho taktu. Takže na tři doby taktu: Začneme pravou. Váha na levé noze (obr. 4.1) dokud je prováděn první krok a vznos (obr. 4.2). Pozvednutí prvního kroku je na jedna, váha pořád na pravé noze, dokud není proveden druhý krok, který odpovídá té samé notě (asi druhé) a končí coupée. Na třetí dobu je půl coupek, je to třetí a poslední krok, při něm se provádí druhý vznos (obr. 4.3). Následně po tomto kroku se mění váha (obr. 4.4). Tento krok může být proveden i se skokem na posledním kroku – což je druhý se vznosů. V tomto případě se odlepíme od podlahy což v případě bourée dvou vznosů nenastává.

 

                   4.1.                               4.2.                                4.3.                                4.4.

 

Bourée se skokem

Skládá se čtyř rovných kroků a dvou vznosů, první vznos je na zemi, ale druhý ne. Na první krok uděláš vznos – pokles a pozvednutí, druhý a třetí krok jako v případě bourée či fleretu. a čtvrtý a poslední krok je skok, který se vždy provádí nad zemí. Na trojdobý rytmus. První dva kroky na první dobu. Třetí krok na druhou dobu. A na třetí a poslední dobu se provádí skok.

 .

Dvojité Bourée na místě

(Je popsáno v části věnované menuetu). Začíná ve třetí pozici vpřed a končí v té samé vzad. Pokud se provádí v Sarabandách nebo v jiných pomalých tancích dělá se samostatně. V případě menuetu se dělají dvě za sebou, první od pravé nohy a druhé od levé (obr. 5.1). Na čas odpovídající jednomu menuetovému kroku se provedou dva tyto kroky. Provedení je tedy rychlé.

Obr. 5.1 Dvojité bourée na místě. List O, tabulka 3, obrázek třetí. První od pravé, druhé od levé nohy.

Provedení: Váha je na levé noze, třetí pozice s pravou nohou vepředu (obr. 5.2). Pokles či pokrčení kolena, z čehož při pozvednutí ukračuje pravá noha do strany. Délka úkroku závisí na rychlosti hudby. V pomalých tancích do druhé pozice, v menuetu jen do poloviny délky kroku. Na první dobu přenes váhu na špičku či nárt pravé nohy. Levá zůstává na místě, pouze špička je „pointed“ (obr. 5.3). Na druhou dobu je pozvednutí na levé špičce, položení paty na zem a zanechání pravé nohy „pointed“ (obr. 5.4). Na třetí dobu táhni pravou nohu dozadu za levou do třetí pozice (obr. 5.5), silně tlačíc špičku vůči podlaze. Přenesení váhy a hladký jednoduchý pokles na pravé noze. To druhé boureé se provede podobně jako to předchozí. Na čtvrtou dobu ukročení do leva levou nohou a přenesení váhy na špičku či nárt levé nohy (což je již částečně začátek páté doby) a zanechání pravé nohy „pointed stranou“ (obr. 5.4). Na pátou dobu je pozvednutí řečené špičky a pokles či přenesení váhy na pravou patu, nechaje levou nohu „pointed“ jako v prvním bourée (obr. 5.3). Na šestou dobu rychlí pohyb levou nohou za pravou do třetí pozice, tlačené špičku na zem a přenesení váhy na levou nohu. Upozorňuje, že pokles je prováděn na třetí dobu během prvního boureé a na šestou během druhého bourée.

 

               5.2.                                       5.3.                                     5.4.                                      5.5.

 

.

Běžící či letící bourée

(Je popsáno v části věnované menuetu) (Obr. 6.1). Dělá se obdobně jako to předešlé jen s tím rozdílem, že se provádí kupředu.

Obr. 6.1 Běžící či letící bouré. List O, tabulka 3, obrázek čtvrtý. První od pravé, druhé od levé nohy.

Může se provádět ze třetí pozice, např. po dvojitém bourée na místě nebo z první což popíše:

Váha na levé noze (obr. 6.2), z čehož pokles a krok pravou nohou vpřed (obr. 6.3).

První doba: pozvednutí na špičce nebo přenesení váhy na pravou nohu.

Druhá doba: krok levou na špičce vpřed (obr. 6.4).

Třetí doba: krok na špičce pravou vpřed (obr. 6.5).

Konec prvního bourée v pozici jako na obr. (6.6)

Druhé bourée, pokles a krok (obr. 6.4) ještě na třetí dobu předešlého kroku.

Čtvrtá doba: pozvednutí na levé špičce.

Pátá doba: krok pravou vpřed (obr. 6.5).

Šestá doba: krok levou vpřed (obr. 6.4) a pokračování do první pozice (obr. 6.2).


                        6.2.                                      6.3.                                           6.4.                           6.5.

.

Literatura

Tomlinson: Kellom Tomlinson, 1735 (1724): The Art of Dancing, http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace jsou čerpány z těchto knih:

[1]     J. Essex, 1725: The Dancing-Master ,(překlad [7]) - http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html

[2]     Kellom Tomlinson, 1735 (1724): The Art of Dancing, http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html

[3]     John Weaver, 1706: Orchesography,(překlad [8]) – http://www.pbm.com/~lindahl/weaver/

[4]     Ellis A. Rogers : Rameau´s „Nouvelle Methode“, The Journal of DHDS,volume 2 - http://www.dhds.org.uk

[5]     R. A. Feuillet, 1704,  Recueil de dances , http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html

[6]     John Weaver, 1706: A small treatise of Time and Cadence in Dancing – http://www.pbm.com/~lindahl/weaver/

[7]     Pieere Ramenu, 1725: Le maître a danser , http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html

[8]     R. A. Feuillet, 1700, Choréographie,  http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.